Privacybeleid

Privacybeleid

Imkersvereniging Regio Venray hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Imkersvereniging Regio Venray houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Imkersvereniging Regio Venray zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Imkersvereniging Regio Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor registratie als lid en
 • de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals innen contributie, ontvangen subsidies etc.
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Imkersvereniging Regio Venray,
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail of WhatsApp.
 • Voor registratie bij de landelijke organisatie Imkers Nederland

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens.

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; Telefoonnummer (s); – Geboortedatum; – Geslacht.

 • Voor vrijwilligers, leveranciers en andere geïnteresseerden
  • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Imkersvereniging Regio Venray
  • Het versturen en opvragen van informatie en uitnodigingen via telefoon, e-mail of WhatsApp.
  • Administratieve doeleinden, communicatie en uitvoering opdrachten

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens; – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; Telefoonnummer (s).

 Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Imkersvereniging Regio Venray
 • Aanmelding bij Imkers Nederland ten behoeve van de aanmelding als lid van Imkers Nederland
 • Aanmelding bij onze sponsoren t.b.v. kortingspasjes en sponsorbijdrage

Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten. Wel zullen we de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien U ons schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Inschrijving via inschrijfformulier middels een e-mail van de vertegenwoordigers wordt in deze gezien als schriftelijke toestemming.

Publiceren van foto’s op de website wordt alleen gedaan na schriftelijke toestemming dit kan ook aangegeven worden op het inschrijfformulier.

Als U ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige verzameld of gebruikt hebben neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onder aan dit document.

 

Bewaartermijn

Imkersvereniging Regio Venray bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit is voor Leden en Vrijwilligers tot het einde van jaar van lidmaatschap en als aan alle verplichtingen is voldaan.

Verder worden voor de financiële administratie de gegevens bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar.